Hvad søger du?

Proces & Status
Proces

Proces

Der skal gennemføres en lang række undersøgelser, før en havnetunnel kan blive vedtaget og anlagt. 

Forundersøgelse, SMV, VVM

Før et projekt som en havnetunnel kan blive til virkelighed, skal det undersøges grundigt. Vejdirektoratet offentliggjorde i august 2020 en forundersøgelses af en Østlig Ringvej (havnetunnel) som kan ses på Vejdirektoratets website. Herefter følger en række andre undersøgelser og vurderinger.

Første fase – strategisk miljøvurdering 

I sommeren 2021 besluttede Folketinget i forlængelse af anlægsloven for Lynetteholm, at der skal gennemføres en strategisk miljøvurdering (SMV) af den overordnede byudvikling af Lynetteholm og øvrige arealer på Nordøstamager set i sammenhæng med den ønskede infrastruktur i form af cykel-, vej- og metroforbindelse til området. 

Anden fase - miljøkonsekvensvurdering

Når SMV’en er gennemført, skal man i gang med udarbejdelsen af en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af en havnetunnel (se boks).

Tredje fase – beslutning og lov

En færdig VVM indgår i grundlaget for en endelig Folketingsbeslutning om en havnetunnel.

Miljøkonsekvensvurdering - VVM

En miljøkonsekvensvurdering (VVM-undersøgelse) er en grundig beskrivelse af projektets forventede væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder påvirkningen på;

− befolkningen og menneskers sundhed

− den biologiske mangfoldighed

− jordarealer, jordbund, vand, luft og klima

− materielle goder, kulturarv og landskab og samspillet mellem de nævnte miljøfaktorer

− projektets sårbarhed over for risici for større ulykker eller katastrofer.

En VVM for en havnetunnel i København forventes at tage cirka to år at udarbejde.